Sunday, 2015-11-01

*** stevemar_ has joined #openstack-keystone00:03
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_00:03
*** stevemar_ has quit IRC00:07
*** btully has joined #openstack-keystone00:08
*** henrynash has quit IRC00:10
*** agireud has quit IRC00:15
*** agireud has joined #openstack-keystone00:17
*** btully has quit IRC00:20
*** agireud has quit IRC00:22
*** shadower has quit IRC00:23
*** shadower has joined #openstack-keystone00:23
*** agireud has joined #openstack-keystone00:27
*** akanksha_ has quit IRC00:28
*** e0ne has joined #openstack-keystone00:31
*** agireud has quit IRC00:34
*** agireud has joined #openstack-keystone00:38
*** marzif__ has quit IRC00:50
*** flaper87 has quit IRC00:54
*** flaper87 has joined #openstack-keystone00:54
*** hidekazu has joined #openstack-keystone01:01
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone01:02
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_01:02
*** hidekazu_ has joined #openstack-keystone01:03
*** hidekazu has quit IRC01:06
*** e0ne has quit IRC01:06
*** stevemar_ has quit IRC01:06
*** hidekazu_ has quit IRC01:08
*** sileht has quit IRC01:10
*** agireud has quit IRC01:19
*** su_zhang has quit IRC01:20
*** agireud has joined #openstack-keystone01:21
*** su_zhang has joined #openstack-keystone01:35
*** hidekazu has joined #openstack-keystone01:49
*** jerrygb has joined #openstack-keystone01:53
*** hidekazu has quit IRC01:54
*** jdennis1 has joined #openstack-keystone02:00
*** jdennis has quit IRC02:02
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone02:04
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_02:04
*** jerrygb has quit IRC02:09
*** jerrygb has joined #openstack-keystone02:10
*** jerrygb has quit IRC02:10
*** jerrygb has joined #openstack-keystone02:10
*** su_zhang has quit IRC02:20
*** stevemar_ has quit IRC02:23
*** csoukup has joined #openstack-keystone02:36
*** itlinux has joined #openstack-keystone02:41
*** jerrygb has quit IRC02:42
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone02:50
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_02:50
*** arif-ali has quit IRC02:53
*** stevemar_ has quit IRC02:55
*** arif-ali has joined #openstack-keystone02:56
*** hidekazu has joined #openstack-keystone03:21
*** hidekazu has quit IRC03:25
*** chlong has quit IRC03:41
*** btully has joined #openstack-keystone03:45
*** btully has quit IRC03:50
*** hidekazu has joined #openstack-keystone03:54
*** hidekazu has quit IRC03:58
*** csoukup has quit IRC04:10
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone04:12
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_04:12
*** itlinux has quit IRC04:16
*** stevemar_ has quit IRC04:17
*** su_zhang has joined #openstack-keystone04:17
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone05:18
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_05:18
*** stevemar_ has quit IRC05:23
*** su_zhang has quit IRC05:23
*** weihan has joined #openstack-keystone05:36
*** ajaya has joined #openstack-keystone05:54
openstackgerritOpenStack Proposal Bot proposed openstack/keystone: Imported Translations from Zanata  https://review.openstack.org/23878906:10
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone06:19
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_06:19
*** btully has joined #openstack-keystone06:22
*** ericksonsantos has quit IRC06:23
*** stevemar_ has quit IRC06:23
*** iurygregory has quit IRC06:23
*** iurygregory has joined #openstack-keystone06:23
*** ericksonsantos has joined #openstack-keystone06:30
*** raildo is now known as raildo-afk06:38
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone06:44
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_06:44
*** stevemar_ has quit IRC06:48
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone07:49
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_07:49
*** stevemar_ has quit IRC07:54
*** weihan has quit IRC07:58
*** shadower has quit IRC08:04
*** hidekazu has joined #openstack-keystone08:31
*** agireud has quit IRC08:31
*** hidekazu has quit IRC08:35
*** agireud has joined #openstack-keystone08:36
*** rvba has joined #openstack-keystone09:05
*** rvba has quit IRC09:05
*** rvba has joined #openstack-keystone09:05
*** hidekazu has joined #openstack-keystone09:08
*** zqfan_afk has joined #openstack-keystone09:09
*** btully has quit IRC09:14
*** pece has joined #openstack-keystone09:25
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone09:39
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_09:39
*** hidekazu has quit IRC09:43
*** stevemar_ has quit IRC09:44
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone10:04
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_10:04
*** stevemar_ has quit IRC10:08
*** ajaya has quit IRC10:19
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone10:29
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_10:29
*** ajaya has joined #openstack-keystone10:50
*** stevemar_ has quit IRC11:04
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone11:06
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_11:06
*** stevemar_ has quit IRC11:11
*** hidekazu has joined #openstack-keystone11:16
*** hidekazu has quit IRC11:21
*** rdo has quit IRC11:33
*** rdo has joined #openstack-keystone11:35
*** sileht has joined #openstack-keystone11:41
*** marzif__ has joined #openstack-keystone11:57
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone12:30
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_12:31
*** chlong has joined #openstack-keystone12:33
*** stevemar_ has quit IRC12:35
*** lhcheng has joined #openstack-keystone13:32
*** ChanServ sets mode: +v lhcheng13:32
*** marzif_ has joined #openstack-keystone13:49
*** marzif__ has quit IRC13:52
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone13:53
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_13:53
*** stevemar_ has quit IRC13:58
*** su_zhang has joined #openstack-keystone14:04
*** su_zhang has quit IRC14:16
*** zao has joined #openstack-keystone14:25
*** pece has quit IRC14:40
*** lhcheng has quit IRC14:44
*** zqfan_afk has quit IRC14:46
*** lhcheng has joined #openstack-keystone14:47
*** ChanServ sets mode: +v lhcheng14:47
*** jerrygb has joined #openstack-keystone14:48
*** lhcheng has quit IRC14:54
*** lhcheng has joined #openstack-keystone14:54
*** ChanServ sets mode: +v lhcheng14:54
*** lhcheng has quit IRC15:00
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone15:17
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_15:17
*** jerrygb has quit IRC15:17
*** stevemar_ has quit IRC15:21
*** su_zhang has joined #openstack-keystone15:26
*** su_zhang has quit IRC16:21
*** jerrygb has joined #openstack-keystone16:32
openstackgerritayoung proposed openstack/keystone: set `is_admin` on tokens for admin project  https://review.openstack.org/24071916:38
openstackgerritayoung proposed openstack/keystone: Updated Cloudsample  https://review.openstack.org/24072016:38
*** agireud has quit IRC16:58
*** henrynash has joined #openstack-keystone17:04
*** ChanServ sets mode: +v henrynash17:04
*** agireud has joined #openstack-keystone17:04
*** itlinux has joined #openstack-keystone17:12
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone17:15
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_17:15
*** stevemar_ has quit IRC17:20
*** jerrygb_ has joined #openstack-keystone17:22
*** jerrygb has quit IRC17:25
*** mylu has joined #openstack-keystone17:26
*** mylu has quit IRC17:42
*** zao has left #openstack-keystone17:45
*** mylu has joined #openstack-keystone17:57
*** bradjones has quit IRC18:10
*** bradjones has joined #openstack-keystone18:12
*** bradjones has quit IRC18:12
*** bradjones has joined #openstack-keystone18:12
*** itlinux has quit IRC18:13
*** zao has joined #openstack-keystone18:22
*** mylu has quit IRC18:38
*** mylu has joined #openstack-keystone18:38
*** mylu has quit IRC18:42
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone18:49
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_18:49
*** stevemar_ has quit IRC18:53
*** mylu has joined #openstack-keystone18:56
*** mylu has quit IRC18:56
*** mylu_ has joined #openstack-keystone18:56
*** btully has joined #openstack-keystone19:01
*** itlinux has joined #openstack-keystone19:03
*** ajaya has quit IRC19:14
*** zao has left #openstack-keystone19:17
*** itlinux has quit IRC19:17
*** jimbaker has joined #openstack-keystone19:34
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone19:44
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_19:44
*** stevemar_ has quit IRC19:49
openstackgerritAndrey Pavlov proposed openstack/keystone: Add S3 signature v4 checking  https://review.openstack.org/21548119:53
*** akanksha_ has joined #openstack-keystone20:23
*** jerrygb_ has quit IRC20:25
*** packet has joined #openstack-keystone20:31
*** packet has quit IRC20:32
*** marzif_ has quit IRC20:38
*** mylu_ has quit IRC20:44
*** mylu has joined #openstack-keystone20:45
*** henrynash has quit IRC20:48
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone20:49
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_20:49
*** stevemar_ has quit IRC20:54
*** marzif_ has joined #openstack-keystone21:06
*** btully has quit IRC21:11
*** mylu has quit IRC21:16
*** mylu has joined #openstack-keystone21:17
*** marzif_ has quit IRC21:29
*** mylu has quit IRC21:36
*** mylu has joined #openstack-keystone21:37
*** mylu has quit IRC21:39
*** mylu has joined #openstack-keystone21:41
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone21:43
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_21:43
*** stevemar_ has quit IRC21:48
*** mylu has quit IRC21:48
*** mylu has joined #openstack-keystone21:49
*** mylu has quit IRC21:54
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone22:12
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_22:12
*** stevemar_ has quit IRC22:16
*** chlong has quit IRC22:17
*** jamielennox|away is now known as jamielennox23:08
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone23:21
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_23:21
*** stevemar_ has quit IRC23:22
*** stevemar_ has joined #openstack-keystone23:22
*** ChanServ sets mode: +o stevemar_23:22
*** jamielennox is now known as jamielennox|away23:30
*** mylu has joined #openstack-keystone23:33
*** Morganremote has joined #openstack-keystone23:34
*** Morganremote has quit IRC23:39
*** mylu has quit IRC23:40
*** jamielennox|away is now known as jamielennox23:47
*** stevemar_ has quit IRC23:49
*** mylu has joined #openstack-keystone23:49
*** mylu has quit IRC23:51
*** mylu has joined #openstack-keystone23:52
*** mylu has quit IRC23:56
*** chlong has joined #openstack-keystone23:58

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!